Obchodní podmínky provizního systému Affiliate Agency Network („Obchodní podmínky“)

Poskytovatelem provizního systému je:

Firma: Affiliate Agency, s.r.o.

Sídlo: Za Pazdernou 1746, 39701 Písek

IČ: 04731816

DIČ: CZ04731816

Tel.: 774 206 092

Email: milan@affiliateagency.cz

Firma je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod C 24496

zastoupená Milanem Pichlíkem, jednatelem

(dále jen jako „Poskytovatel“)

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran:
 2. vzniklé v souvislosti s Dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
 3. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.
  • Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito Obchodními podmínkami.
  • V otázkách těmito Obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem
   č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
  • Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381, se sídlem Staré Hradiště - Brozany 136, PSČ 533 52.
 4. Vymezení pojmů
  • Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto Obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda o spolupráci je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.
  • Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či Webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky Kampaně nebo skupiny Kampaní jsou popsány v Dohodě o spolupráci.
  • Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem Kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z Návštěvníka se Konverzí stává Zákazník Poskytovatele.
  • Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:
   1. umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na Webových stránkách Partnera;
   2. uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);
   3. rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;
   4. odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
   5. PPC kampaně;
   6. Weby vytvořené z XML feedů poskytovanými Poskytovatelem.
  • Návštěvníkem je osoba, která navštíví Webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.
  • Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.
  • Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho Provizní odkaz využit při uskutečnění Schválené konverze.
  • Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup na adrese https://login.affiliateagency.cz/. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.
  • Schválená konverze je taková Konverze, při které ze strany Zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.
  • Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese https://affiliateagency.cz.
  • Zákazníkem je osoba, která na Webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.
 5. Účast v provizním systému
  • Účast v provizním systému Affiliate Agency s.r.o. vzniká registrací Partnera v provizním systému na adrese https://login.affiliateagency.cz/.
  • V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě Dohody o spolupráci pomocí Metod propagace.
  • Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu
   s těmito Obchodními podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům Webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.
  • Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.
  • Partner registrací do programu dává souhlas k odběru newsletteru, ze kterého se může odhlásit kliknutím na tlačítko odhlásit v patičce každého emailu.
 6. Práva a povinnosti Partnera
  • Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.
  • Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
  • Partner či osoby blízké Partnera ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní Provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných Konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
  • Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému Proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.
  • Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových, obrazových a datových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely Kampaně.
  • Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci Kampaně.
  • Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených Metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.
  • Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Dohody o spolupráci a uzavřít Provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
  • Zboží či služby Poskytovatele je dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik a Facebook Ads.
  • V internetových vyhledávačích Google a Seznam.cz je striktně zakázáno inzerovat na všechna klíčová slova, která obsahují názvy brandů jednotlivých e-shopů v rámci Affiliate Agency Network a to i v překlepových variantách.
  • Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti OLYMPIC s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4. odst. 4.5 těchto Obchodních podmínek není tímto ustanovením dotčeno.
  • Partner má možnost vykonávat činnost dle Dohody o spolupráci a dle těchto Obchodních podmínek jako podnikatel ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Druhou možností je vykonávat činnost Partnera na základě Smlouvy o dílo, kterou je možné si stáhnout zde. Pokud Partner nemá platné IČ, tak má povinnost Smlouvu o dílo 2x vytisknout, pravdivě vyplnit, podepsat a obě verze odeslat na adresu sídla firmy Poskytovatele.
  • Webové stránky Partnera musí být v českém nebo slovenském jazyce.
  • V souvislosti s propagací Kampaní Poskytovatele je zakázáno používat jakékoliv automatické odkazování bez akce Návštěvníka, jako jsou například autohits systémy, načítání stránek do pop-up a pop-under oken či do iframe apod.
  • Kupónové weby jsou v programu povoleny. Platí však striktní zákaz vytváření tzv. fiktivních kupónů. Tedy kupónů, které Poskytovatel oficiálně nevydal k účelu propagace jeho Kampaní. Dále pak zákaz vytváření fiktivních kupónů, které Zákazníkovi nedávají žádnou slevu a slouží pouze k přilákání kliku a předání cookie.
 7. Práva a povinnosti Poskytovatele
  • Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera a to nejpozději do 12 týdnů od data vytvoření dané Konverze. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.
  • Pro získávání informací o Konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích Zákazníků. Platnost souborů cookie je 30 dní. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že Zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit Konverzi k Proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou Konverzi nenáleží Partnerovi provize.
  • Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací Kampaní zapojených v provizním systému Affiliate Agency Network.
  • Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné Schválené konverze provizi dle článku 6. těchto Obchodních podmínek.
  • Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v Kampani použít.
  • Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění Obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.
 8. Provize
  • Výše provize je uvedena v provizním systému u každé Kampaně zvlášť.
  • Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo Obchodní podmínky jednotlivých e-shopů(kampaní) umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy (především lhůty dle ust. § 1829 občanského zákoníku). Schvalování Konverzí probíhá manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.
  • Provize budou schváleny u těch Konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby propagované v Kampani.
  • Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.
 1. Výplata provize
  • Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka 2000,- Kč.
  • Pokud zůstatek provize na Provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého Provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Je-li Partner plátcem DPH, připočte k této částce DPH v příslušné výši.
  • Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení Poskytovateli.
  • Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
  • Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.
 2. Námitky Partnera
  • Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
  • Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.
  • Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné
   k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
  • Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.
 1. Doba trvání Dohody o spolupráci a její zánik
  • Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách Kampaně, případně na dobu neurčitou.
  • K zániku Dohody o spolupráci může dojít:
   1. Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
   2. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
   3. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od Dohody o spolupráci odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito Obchodními podmínkami (tedy zejména ale ne výlučně pokud Partner poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu těmito Obchodními podmínkami), právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení
    o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto Obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
 1. Informace o zpracování osobních údajů
  • Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje Partnera budou chráněny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
   ve znění pozdějších předpisů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona
   o ochraně osobních údajů.
  • V případě, že při realizací Kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.
  • Partner bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu:

- jméno a příjmení

- název firmy

- adresa sídla

- IČ, DIČ

- e-mailová adresa

- číslo bankovního účtu a kód banky

- telefonní číslo

 1. Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Uzavřením Dohody je mezi Poskytovatelem a Partnerem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“).
  • Poskytovatel jakožto vlastník provizního systému je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje Partnerů, kteří se registrují do provizního systému Affiliate Agency Network:

- titul

- pohlaví

- jméno, prostřední jméno a příjmení

- e-mailová adresa

- telefonní číslo

- adresa

 (dále jen „Osobní údaje“)

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.7.2018.